സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 123

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്2

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റുകൾ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്1

കണ്ടുപിടിത്ത പേറ്റന്റുകൾ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്3

രൂപഭാവം പേറ്റന്റുകൾ (ആഭ്യന്തര)

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്4

രൂപഭാവം പേറ്റന്റുകൾ (വിദേശം)

മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്1
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്2
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്3
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്4
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്5
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്6
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്7
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്8
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്9
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്10
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്11
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്12
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്13
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്14